Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Mr Fridge, handelsnaam van de eenmanszaak BARENZO hebben betrekking op het aanbieden en verkopen van door of vanwege Mr Fridge geselecteerde Producten. Mr Fridge produceert zelf geen Producten maar betrekt deze op bestelling bij derden. Mr Fridge levert deze Producten op bestelling uitsluitend aan professionele afnemers. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 01-06-2021

1. DEFINITIES

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1. Afnemer: : iedere (rechts)persoon, die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met Mr Fridge een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze (rechts)persoon zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.

2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, alle door Mr Fridge gesloten Overeenkomsten en alle door de Afnemer bij Mr Fridge afgenomen Producten en het gebruik daarvan.

3. Diensten: de door of vanwege Mr Fridge aan Afnemer verleende diensten, waaronder maar niet uitsluitend het geven van adviezen en het verstrekken van informatie, van welke aard ook.

4. Online Media: de online media van Mr Fridge via welke Mr Fridge de Producten uit haar assortiment promoot en ter verkoop aanbiedt, onder meer bestaande uit website(s), social media, apps en user generated content omgevingen.

5. Overeenkomst: de verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen Mr Fridge en de Afnemer die conform deze Algemene Voorwaarden voor de levering van Producten door of vanwege Mr Fridge tot stand is gekomen, alsmede elke andere conform deze Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

6. Producten: de speciale door of vanwege Mr Fridge geselecteerde en in haar assortiment opgenomen producten/zaken, op grond van de Overeenkomst door of vanwege Mr Fridge aan de Afnemer ter beschikking te stellen, te leveren of geleverde producten/zaken of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen producten/zaken, met inbegrip van eventuele reclame- en promotiematerialen, van welke aard ook.

2. ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle door Mr Fridge gesloten Overeenkomsten en alle andere (rechts)handelingen van Mr Fridge in verband met de (uitvoering van) de Overeenkomst tussen Mr Fridge en de Afnemer; in het bijzonder zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van Producten door of vanwege Mr Fridge .

2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en bepalen gezamenlijk (mede) de rechtsverhouding tussen Partijen. Afnemer verklaart een exemplaar van de

page1image58214080 page1image58228096 page1image58228288 page1image58215616 page1image58214272 page1image58214848

Voorwaarden voorafgaande aan of bij het sluiten van de Overeenkomst ingezien en opgeslagen te (kunnen) hebben en accepteert de toepasselijkheid en inhoud ervan.

3. Indien de Afnemer zelf algemene voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing, althans hebben deze Algemene Voorwaarden van Mr Fridge te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1.Alle door Mr Fridge gedane Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.een order. Niet-acceptatie wordt door Mr Fridge zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht, aan de Afnemer ter kennis gebracht.

Toezending van Aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Mr Fridge niet tot acceptatie van orders.

3. Mr Fridge behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

4. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Mr Fridge eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, door Mr Fridge van een opdracht, waarbij de datum van de aanvaarding c.q. bevestiging van Mr Fridge bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.

5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Mr Fridge slechts indien deze door Mr Fridge schriftelijk zijn bevestigd.

6. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame(s) binnen drie werkdagen.

7. Elke Overeenkomst wordt aan de zijde van Mr Fridge aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Mr Fridge – voldoende kredietwaardig wordt geacht voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Mr Fridge binden Mr Fridge niet.

9. Mr Fridge is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren c.q. uit te voeren, van de Afnemer adequate zekerheid te eisen dat zowel aan zijn betalingsverplichtingen als aan zijn overige contractuele verplichtingen voldaan zal worden.

4. PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Mr Fridge:

• gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Mr Fridge of door Mr Fridge aangewezen;

• exclusief B.T.W.;

• inclusief de kosten van verpakkingen, emballage, in en uitlading, vervoer (transport, verzend- en/of porto) en verzekering en verwijderingsbijdragen;

• vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering, indien na de aanbieding of totstandkoming van de Overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaan, zijn Mr Fridge gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de Afnemer recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. In geval de prijsverhoging jegens een Afnemer-consument plaatsvindt binnen drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen heeft de Afnemer-consument het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden binnen zeven werkdagen na verzending van de mededeling betreffende de prijsverhoging.

5. ANNULERING

1. Indien de Afnemer nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en Mr Fridge bereid is deze annulering te accepteren, is Mr Fridge gerechtigd 10% van de orderprijs (inclusief B.T.W.) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van Mr Fridge op volledige schadevergoeding (inclusief gederfde winst).

6. LEVERING

1. De levering van de bestelde Producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. door de overdracht van de Producten aan de vervoerder indien de verzending plaatsvindt door tussenkomst van een beroepsvervoerder;

b. door de aflevering van de Producten op het (door Afnemer in de Overeenkomst aangegeven) adres van Afnemer bij verzending door een vervoermiddel van Mr Fridge ;

2 Vanaf het moment van levering zijn de gekochte Producten voor risico van de Afnemer.

3. De Afnemer is verplicht de geleverde Producten terstond bij levering, maar in elk geval binnen 24 uur, op eventuele tekorten, gebreken en/of beschadigingen te controleren.

4. Eventuele tekorten, gebreken en/of beschadigingen van de geleverde Producten welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Afnemer terstond na de controle te reclameren conform het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

5. Mr Fridge is gerechtigd om de bestelde Producten te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke door Mr Fridge fzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

6. Opgave van de levertijd geschiedt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitoefening van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Mr Fridge zijn. De leveranties zullen plaats vinden binnen de Vervoerders termijnen, tenzij anders wordt overeengekomen. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen. Ingeval van niet-tijdige levering door of vanwege Mr Fridge is Mr Fridge eerst in verzuim na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan dertig dagen, terwijl de Afnemer onverkort tot afname verplicht is.

7. Ingeval van (dreigende) overschrijding van de levertijd zullen Mr Fridge de Afnemer hiervan onverwijld mededeling doen, zulks onder opgave van een nieuwe redelijke termijn waarbinnen levering zal plaatsvinden. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn schept voor de Afnemer geen enkel recht op schadevergoeding noch op enige vordering tot ontbinding van de Overeenkomst. De levertijd kan door Mr Fridge worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst door Mr Fridge niet voorzienbaar (overmacht) waren. De Afnemer is verplicht de bestelde Producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (voltooiing van de) levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van de Afnemer, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. In dat geval heeft Mr Fridge het recht, niet de plicht, de zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan.

7. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Mr Fridge zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerings-belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines/installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Mr Fridge als bij derden, van wie Mr Fridge de benodigde materialen, producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. En voorts alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van Mr Fridge ontstaan.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Mr Fridge opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mr Fridge niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Mr Fridge bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

8. GARANTIE

1. Mr Fridge garandeert de Afnemer Producten te leveren die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik. De door Mr Fridge onder deze Overeenkomst verstrekte garantie op de Producten, strekt te allen tijde niet anders of verder dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten van de betrokken Producten.

2. De garantie verplicht Mr Fridge slechts tot het kosteloos vervangen van de gegarandeerde Producten, tenzij Mr Fridge de voorkeur geven aan creditering van de marktwaarde van betreffende Producten op dat moment.

3. Indien Afnemer aanspraak wenst te maken op enige garantiebepaling, dient deze de betreffende Producten terstond na het indienen van de reclame voor Mr Fridge ter beschikking te houden. De kosten van vervoer en van de te vervangen/vervangen onderdelen zijn voor rekening van de Afnemer.

4. Indien Mr Fridge onderdelen dient te vervangen ter voldoening aan haar garantieverplichting, dan worden de vervangen onderdelen het eigendom van Mr Fridge.

5. De garantie vervalt indien:

– het gebrek (mede) het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, opslag, behandeling en/of onderhoud van het geleverde;

– werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd door de Afnemer of derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van Mr Fridge ;

– de Afnemer niet (geheel), dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan;

– door de Afnemer niet tijdig schriftelijk is gereclameerd, overeenkomstig artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden;

– door de Afnemer de gebrekkige onderdelen niet terstond na de reclame voor Mr Fridge ter beschikking zijn gehouden.

6. De Afnemer zal bij eventuele doorverkoop geen ruimere garantie verstrekken dan weergegeven in dit artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

7. De garantie geldt niet voor (onderdelen van) zaken die Mr Fridge door of namens de Afnemer ter beschikking zijn gesteld, noch voor eventueel door de Afnemer opgegeven specificaties van materialen. Mr Fridge is niet gehouden door de Afnemer ter beschikking gestelde zaken of specificaties te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8. Mr Fridge is alleen gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9. De Afnemer is te allen tijde gehouden ervoor te zorgen en garandeert jegens Mr Fridge dat (de inhoud van) eventueel advertentie-, promotie- en reclamemateriaal alsmede (de inhoud van) de online
en/of mobiele media (zoals websites, apps, social media, user generated content omgevingen) direct of indirect gekoppeld aan deze materialen, niet strijdig is of zal zijn met enige bepaling uit wetten, verdragen en regelgeving, van welke aard ook, waar ook ter wereld, waaronder maar niet uitsluitend de Telecommunicatiewet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Kansspelen, de Code Promotionele Kansspelen, de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA, de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), de aanwijzingen en aanbevelingen, de Warenwet, de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de aanwijzingen en aanbevelingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

10. De Afnemer vrijwaart Mr Fridge en eventuele door haar ingeschakelde derden volledig voor alle schade, kosten en/of claims van derden, van welke aard ook, uit hoofde van (dreigende) aanspraken van derden in verband met de afname, het gebruik en verdere verhandeling en promotie van de Producten geleverd door Mr Fridge alsmede voor de onbehoorlijke nakoming van een of meerdere garanties van de Afnemer onder de Overeenkomst als ook claims van consumenten in verband met onjuiste communicatie en ondeugdelijke levering van en gebreken aan de Producten (indien niet tijdig en correct gereclameerd is conform het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden), met inbegrip van de redelijke kosten van rechtsbijstand en gederfde rente, onverminderd alle andere rechten van Mr Fridge , waaronder het recht op vergoeding van schade.

9. RECLAMES

1. Eventuele reclames worden door Mr Fridge slechts in behandeling genomen indien zij Mr Fridge rechtstreeks: – in geval van zichtbare gebreken binnen drie werkdagen na levering van de betreffende Producten – in geval van onzichtbare gebreken binnen drie werkdagen na ontdekking, schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

2. Geringe, in de handel toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen geen grond van reclame opleveren.

3. Indien de Afnemer reeds is begonnen met de verwerking van de Producten of de Producten reeds heeft doorverkocht en/of doorgeleverd, dan verliest de Afnemer elk recht op reclame.

4. Door geen enkele reclame wordt, zolang de juistheid van een reclame niet uitdrukkelijk door Mr Fridge is erkend, de verplichting van de Afnemer tot voldoening van de factuur of facturen opgeschort.

5. Retourzending mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming vanMr Fridge. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren Producten.

6. Uitsluitend Producten in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks-)verpakking, niet voorzien van de Afnemer afkomstige gegevens zoals reclame, handelsmerk, merk, prijzen en andere

aantekeningen kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de geretourneerde Producten wordt eerst verrekend na ontvangst door de Afnemer van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.

10. UITSLUITING EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELlJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Mr Fridge is te allen tijde beperkt tot de eventuele verplichting uitvoering te geven aan de in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden gegeven garantie.

2. Behoudens het geval van opzet of grove schuld van Mr Fridge persoonlijk, is Mr Fridge nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Afnemer als bij derden.

3. Mr Fridge is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat (mede) in verband met door of vanwege Mr Fridge ingeschakelde derden, waaronder tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers, met inbegrip van schade als gevolg van door of vanwege Mr Fridge en/of genoemde derden verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen, alles in de meest ruime zin van het woord, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door of vanwege Mr Fridge of derden aan de Afnemer geleverde Producten.

4. Mr Fridge is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-correcte levering van de Producten als een direct of indirect gevolg van overmacht (als bedoeld in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden) of een aan de toeleverancier, vervoerder en/of producent van Mr Fridge toe te rekenen omstandigheid.

5. De aansprakelijkheid van Mr Fridge zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.

6. Mr Fridge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor reeds aan derden doorverkochte en/of doorgeleverde Producten, dan wel voor door Mr Fridge rechtstreeks aan klanten van de Afnemer geleverde Producten.

7. De in bovenstaande leden ten gunste van Mr Fridge bedongen beperkingen c.q. uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Mr Fridge en iedere andere derde waarvan Mr Fridge bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, ongeacht of sprake is van opzet of grove schuld.

8. De aansprakelijkheid van Mr Fridge is beperkt tot de bepalingen van dit artikel. De Afnemer vrijwaart Mr Fridge derhalve tegen elke verdergaande of andere aanspraken of claims, van welke aard ook.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde zaken blijven eigendom van Mr Fridge , tot het moment waarop alle vorderingen van Mr Fridge op de Afnemer in verband met door Mr Fridge geleverde of te leveren Producten, werkzaamheden of andere Diensten, alsmede uit hoofde van tekortschieten door of vanwege de Afnemer in de nakoming van de Overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan.

2. De Producten mogen, zolang de eigendom niet op de Afnemer is overgegaan, door de Afnemer uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, maar

mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

3. Indien de door Mr Fridge geleverde Producten worden verwerkt in andere zaken zal de Afnemer op Mr Fridge eerste verzoek Mr Fridge een stil pandrecht met hoogste rang verlenen op die andere zaken.

4. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien er een gegronde reden bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Mr Fridge gerechtigd om de geleverde Producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Producten voor de Afnemer houden terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te (doen) halen, onverminderd de aan Mr Fridge verder toekomende rechten. Voorts is Mr Fridge gerechtigd de Producten waarop door Mr Fridge een stil pandrecht is verkregen onder haar te (doen) nemen en te (doen) houden totdat de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Mr Fridge heeft voldaan. De Afnemer is verplicht, onverkort en zonder enig voorbehoud, alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al hetgeen hij nog aan Mr Fridge verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook.

12. BETALlNGSCONDITIES

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient het factuurbedrag direct door de Afnemer bijgeschreven te zijn op het rekeningnummer van Mr Fridge, middels IDEAL of Bankcontact, alvorens de bestelling in werking gezet kan worden. 

2. Indien gewenst is om op krediet in te kopen, zal de partner zich moeten registeren, waar vervolgens een kredietwaardigheidscheck door EDR kredietservice van DAS uitgevoerd zal worden. Indien er een positief advies uit komt zal de Afnemer de mogelijkheid hebben om met een betalingstermijn van standaard 7 dagen bij ons af te nemen, tegen de prijzen zoals op de website vermeld staan. 

3. Indien een negatief advies, dan zal Mr Fridge samen met de Afnemer kijken hoe er naar een op-rekening-inkopen manier van betalen toegewerkt kan worden, totdat dit besloten is, zal er uitsluitend vooraf betaald dienen te worden met IDEAL en of Bankcontact. 

4. Indien er een langere betalingstermijn gewenst is, uiteraard na positief advies, kan er tegen een meerprijs van 2,5% voor 14 dagen en 5% voor 30 dagen kunnen worden afgenomen. Beide betalingstermijnen dienen uitsluitend middels automatische incasso worden voldaan. Indien dit niet gewenst is kan er via bankoverschrijving en een termijn van 7 dagen op rekening worden ingekocht. 

5. Blijft tijdige en volledige betaling uit, is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Het openstaande factuurbedrag is dan terstond opeisbaar. Tevens is de Afnemer aan Mr Fridge over het nog openstaande factuurbedrag vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119a BW, vermeerderd met twee procespunten.

6. Blijft tijdige en volledige betaling uit, komen alle door Mr Fridge te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de in lid 2 genoemde vertragingsrente door de Afnemer aan Mr Fridge verschuldigde bedrag, met een minimum van €45,–.

7. Betalingen door of vanwege de Afnemer aan TTN strekken primair ter voldoening van de door de Afnemer verschuldigde incassokosten, vertragingsrente en daarna in de volgorde van ouderdom van de openstaande factuurbedragen.

13 BEËINDIGING

1. Mr Fridge heeft het recht om, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet, de Overeenkomst tussentijds, zonder tussenkomst van een derde en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen, indien:

a. de Afnemer surséance van betaling aanvraagt, dan wel surséance van betaling aan hem wordt verleend; en/of

b. de Afnemer zijn eigen faillissement (dan wel schuldsanering) aanvraagt, dan wel derden het faillissement (dan wel schuldsanering) van de Afnemer aanvragen, dan wel het faillissement (dan wel schuldsanering) is of wordt uitgesproken dan wel tot boedelafstand overgaat; en/of

c. beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Afnemer wordt gelegd; en/of

d. de Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; en/of e. de Afnemer een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden; en/of

f. de Afnemer enige op grond van wet, regelgeving of verdrag, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden op hem rustende verplichting niet behoorlijk nakomt; en/of

g. de Afnemer een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan.

2. Voor de in lid 1 genoemde beëindiging is geen voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling vereist. Mr Fridge is tevens gerechtigd bij beëindiging als bedoeld in lid 1 het onbetaald gebleven deel van de geleverde Producten terug te vorderen. Ontbinding en terugname laten het recht van Mr Fridge op vergoeding voor verlies en/of schade (van welke aard ook, waaronder gederfde winst) onverlet. In de in lid 1 genoemde gevallen zal elke vordering van Mr Fridge op de Afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.

14. TOEPASSELlJK RECHT/GESCHILLEN

1. Op al onze aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter in Amsterdam worden onderworpen.